ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ได้รับรางวัล ในการประชุมระดับนานาชาติ 17th Flora of Thailand Conference

Department News TH 1200px
158472 158473 158479

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ
นายภัทรวีร์  พรมนัส นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท
1st Place in the Outstanding Student Award: A prized for student oral presentation.

สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับ Master degree จากการประชุมระดับนานาชาติ 17th Flora of Thailand Conference

 

Posted in News and tagged , , , .