สาขาวิจัย >> เทคโนโลยีชีวภาพ | Biotechnology

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นกลุ่มสาขาที่มีการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการผสมผสานความรู้พื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคหรือกระบวนการต่างๆ ในการนำเอา พืช  หรือจุลินทรีย์  มาพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

  • การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ  เช่น การศึกษาและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลโดยใช้เอนไซม์ รวมถึงการพัฒนาเอนไซม์และจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเพื่อการเร่งปฏิกิริยาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง และการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาการสร้างผลิตภัณฑ์ข้างเคียงให้มีประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
  • การใช้ประโยชน์จากชีวมวลพืช เป็นการนำสารลิกนินและเซลลูโลสที่มีอยู่ในวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นสารที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรม เช่น เอทานอล โพลิเมอร์ชีวภาพ สารพรีไบโอติก สารปฏิชีวนะต่างๆ โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับพืช เช่น รา แบคทีเรีย และกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  • การผลิตสารทุติยภูมิจากพืชโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการผลิตสารฑุติยภูมิที่มีสรรพคุณทางยาจากพืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
  • การประยุกต์ใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซาเพื่อการปลูกป่า เป็นการคัดเลือกเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซามาผลิตเป็นหัวเชื้อรูปแบบต่างๆเพื่อใช้กระตุ้นการเจริญและการอยู่รอดของกล้าไม้ในการปลูกป่า

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้มีหน่วยปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยการใช้ประโยชน์จากชีวมวลพืช ในการสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งได้ยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือทางด้านการวิจัยจากภาคเอกชนและสถาบันศึกษาในต่างประเทศอีกหลายสถาบัน

Posted in Courses.