แนวทางการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรและรายวิชา | ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก


รายละเอียดวิชา

หมวดรายวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตรายละเอียด
1002305100ทรัพยากรของชาติ National Resources3 หน่วยกิต (3-0-6)National resources; resources from land, resources from sea and seashores; medicinal herbs and alternative medicine; tourism; cultural heritages and human resources; national resources management for sustainable optimum uses.
1002305101ชีววิทยาทั่วไป 2 General Biology II 3 หน่วยกิต (3-0-7)Fundamental principles of biology utilizing plants as exemplary materials including the anatomy, morphology, physiology, classification, heredity and evolution of the major plant groups.
1002305102ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 General Biology Laboratory II 1 หน่วยกิต (0-3-0)Demonstration, experimentation and discussion of fundamental principles of biology utilizing plants as exemplary materials.
1002305103พืชเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต Plant fo Better Life 3 หน่วยกิต (3-0-6)
1002305104มนุษย์กับธรรมชาติ Man and Nature 3 หน่วยกิต (3-0-6
1002305106พืชกับมนุษยชาติ Plants and Humanity3 หน่วยกิต (3-0-6)Plants in Thai, western and eastern customs, traditions and cultures; plants in Buddhism and other religions; plants in Thai arts, literature and architecture; plants in the markets; plants and Thai economy; plats from archeological sites; plants that affect body, mind, and emotion; crucial plant roles in the world history; plants and modern science.
1002305107โลกพืช Plant World 3 หน่วยกิต (3-0-6)
1002305108เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน Biotechnology in Daily Life 3 หน่วยกิต (3-0-6)Historical development of biotechnolgy; principles of scientific research; cells; the foudation of life; producing genetically modified organisms; biotecnolgy in plant science, animal reproduction, medicine, food industry, and ecology; consumer safety and ethical issues in biotechnology.
1002305109เทคโนโลยีการปลูกพืช Plant Growing Technology 3 หน่วยกิต (3-0-6) Seed, seed structure, seed germination; plant propagation; concepts and plant growing methods in the past, at present and in the future; plant gardening; growing plants for business and industry; soilless culture; agriculture for self-reliance; field trip.
1002305151การทำสวนแบบอินทรีย์ Organic Gardening 3 หน่วยกิต (3-0-6) Historical perspectives; organic gardening principles; plants growth and factors affecting it; plant nutrition; plant-microbe interaction; the role of organic matter; soil organic matter management; organic fertilizers; plant disease management in organic gardening; comparison between organic gardening and chemical gardening; postharvest management; certificcation and marketing of organic produce; selected case studies; benefits of organic gardening.
1002305181เทคโนโลยีชีวภาพของพืชกับสังคม Plant Biotechnology and Scociety 3 หน่วยกิต (3-0-6)Introduction to plant life; relationship between plant and human beings; cultural and perspectives in plant biotechnology and ethnobotany; biotechnology era; relation of old and new technology in plant biotechnology, roles of plants in biotechnology; products of plant biotechnology; significance of plant biomass utilization; roles of algae and fungi in biotechnology, modern aspects of plant biotechnology; gene business and commercialization of biotechnology; GMOs and bioethics; overall aspects of plant biotechnology and society.
2002305201ธรรมชาติของพฤกษศาสตร์ Nature of Botany 1 หน่วยกิต (1-0-2)Nature and direction of studies and researches in botany; relations among various disciplines of botany; application to other fields.
2002305231กายวิภาคศาสตร์ของพืช Plant Anatomy 2 หน่วยกิต (2-0-4)Cell types and tissues; apical organization and differentiation in vascular plants; growth, development and microscopic structure of vegetative and reproductive organs.
2002305232ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช Plant Anatomy Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Demonstration and practical work of cell types and tissue; organization and differentiation of tissue; growth, development and microscopic structure of vegetative and reproductive organs of vascular plants.
2002305247สัณฐานวิทยาของพืช Plant Morphology3 หน่วยกิต (3-0-6)Algae, fungi, bryophytes and tracheophytes with regards to their habits, habitats, ontogeny and phylogeny of vegetative and reproductive structures; life cycle; evolution of the plant kingdom.
2002305248ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช Plant Morphology Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Laboratory works and field trips dealing with form, structure and development of plant parts.
2002305261พันธุศาสตร์ทั่วไป General Genetics3 หน่วยกิต (3-0-6)Physical and chemical properties of the gene; identification; transmission and distribution of genetic material; mode of DNA and RNA replication; protein synthesis; regulation of gene activities; Mendelian and non-Mendelian inheritance; population genetics; eugenics; genetic variation and evolution.
2002305262ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป General Genetics Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Laboratory work emphasizing the principles of inheritance; experiments with microorganisms and an independent study of inheritance in Drosophila melanogaster and Zea mays; problems solving and discussion in genetics.
2002305281พืชสวน Horticultural Science 2 หน่วยกิต (2-0-4)Relationship of plants, nutrients and environment; cultural practices in horticultural crop production.
2002305282ปฏิบัติการพืชสวน Horticultural Science Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Greenhouse and field practices in sexual and asexual propagations; soil preparation; watering and fertilizing; control of plant growth, flowering and fruiting by physical, chemical and biological means; field trips.
3002305310ปฏิบัติการพฤกษอนุกรมวิธาน Plant Taxonomy Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Morphology of flowering plants used in identification; practice on using keys for identification; plant specimen collecting in the field; techniques of herbarium specimen preservation; use of plant taxonomic literatures.
3002305311พฤกษอนุกรมวิธาน Plant Taxonomy 2 หน่วยกิต (2-0-4)Principles and systems of classification, nomenclature and identification from the morphology, habit, habitat, of plants and phylogeny; morphological study on the families of flowering plants abundant in Thailand.
3002305313อนุกรมวิธาน Taxonomy3 หน่วยกิต (3-0-6)Principles and system of classification; nomenclature; identification and description of selected groups of plants and animals.
3002305314ปฏิบัติการอนุกรมวิธาน Taxonomy Laboratory1 หน่วยกิต (0-3-0)Morphological characters; identification practice on selected plant and animal taxa; techniques of specimen preservation and field trips.
3002305341เห็ดราวิทยา Mycology 2 หน่วยกิต (2-0-4)Characteristics, reproductive processes, physiology, taxonomy and ecology of fungi; the use of fungi including fermentation and the production of antibiotics.
3002305342ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา Mycology Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Techniques of collection, cultivation and isolation; morphology and identification of selected groups of fungi.
3002305343สาหร่ายวิทยา Phycology 2 หน่วยกิต (2-0-4)Morphology, life cycle, taxonomy, ecology and uses of algae; structural characteristics of selected genera, including methods of cultivation and purification.
3002305344ปฏิบัติการสาหร่ายวิทยา Phycology Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Structural characteristics, collection, preservation, identification, cultivation and purification of algae; field trips.
3002305350ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช Plant Physiology Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Laboratory procedures in plant physiology; experiments selected both to illustrate and complement important fundamental principles of plant physiology.
3002305351สรีรวิทยาของพืช Plant Physiology3 หน่วยกิต (3-0-6)General principles of plant, soil, and water relations; water absorption and conduction; transpiration; solute translocation; mineral nutrition of plants; nutrient requirement and absorption; physiological function of essential elements, and mineral deficiency diseases; plant metabolism; major metabolic pathways; photosynthesis, respiration, fermentation, and photorespiration; plant growth and development; plant hormones and growth regulators, effects of physical environment on vegetative and reproductive changes in plant through the mediation of plant hormones and application of plant growth regulators.
3002305352ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช Soil and Plant Relationships 2 หน่วยกิต (2-0-4)Soil characterization; soil water and soil air; plant root functioning; mycorrhizae; soil nutrients and roles in plant; plant growth in problem soils.
3002305354การผลิดพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics for Crop Production 2 หน่วยกิต (2-0-4)Historical background of hydroponics, advantages and disadvantages; growing systems; the nutrient solution; the formulation of nutrients; suitable crops; nutritional value; pest and disease control; other methods for soilless culture; application of hydroponics.
3002305355ปฏิบัติการการผลิดพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics for Crop Production Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Practice on hydroponics and other soilless cultures.
3002305356สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ Plant and Animal Physiology 3 หน่วยกิต (3-0-6)Principles of plant and animal physiology; energy metabolism, transport systems in plants and animals, cell signaling and communication in plants and animals, plant growth and development, physiology of animal reproduction, and selected topics in animal and plant physiology.
3002305357ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ Plant and Animal Physiology Laboratory1 หน่วยกิต (0-3-0)Laboratories in plant and animal physiology which are in parallel with the lecture course.
3002305360พันธุศาสตร์ของพืช Plant Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-4)Reproduction in plants, genetic and cytogenetic structures, fertility regulating mechanisms in plants, nature of phenotypic variability in plants, measurement of continuous and discontinuous genetic variability in plant population. pattern of reponse to selection in plant population, genetic variability from plant cell culture, gene technology in plants, molecular markers and quantitative trait loci.
3002305361เซลล์วิทยา Cytology 3 หน่วยกิต (2-3-4) Cells and their components; nucleus and cell divisions; meiosis and fertilization; the relation of these to the development, reproduction, taxonomy and heredity.
3002305362แนวความคิดพันธุศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 1 Genetic Concepts of Organisms I 2 หน่วยกิต (2-0-4)Genetics of micro ? organism and plant, gene structure, gene expression and its regulation, heredity and genetic variation, genetic analysis including mutation and genetic recombination, extrachromosomal inheritance, genetic control of development, application of genetic in DNA recombinant technology and biotechnology, population genetics and evolutionary genetics.
3002305363แนวความคิดพันธุศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 2 Genetic Concepts of Organisms II 2 หน่วยกิต (2-0-4)Genetics of human and animal, gene structure, gene expression and its regulation, heredity and genetic variation, genetic analysis including mutation and genetic recombination, genetics of cancer, genetics of immunity, genetics of behavior, application of? genetic in DNA recombinant technology and biotechnology, cloning, population genetics and evolutionary genetics.
3002305383ชีวสถิติ Biological Statistics 2 หน่วยกิต (2-0-4)Statistical techniques used in biological researches including validity of t-tests, testing for randomness, tests of hypotheses, linear regression, and correlation, with emphasis on various experimental designs and their statistical analysis.
3002305384ปฏิบัติการชีวสถิติ Biological Statistics Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Laboratory procedures in applying statistics to different kind of biological experiments, and application of statistical software in data analyses.
3002305399การเสนอโครงงาน Project Proposal 1 หน่วยกิต (1-0-2)Literature research method and data analysis; experimental planning and design; writing of research proposal.
4002305401ชีววิทยาของกล้วยไม้ Orchid Biology 2 หน่วยกิต (2-0-4)A study of the structure, classification, hybridization and physiology of orchids; various aspects of cultivation discussed with special reference to environmental factors that affect growth and flowering.
4002305402ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและมนุษย์ Plants and Human Relationships2 หน่วยกิต (2-0-4)Relationships and influences of plants on daily lives activities, social, economics, religion, history, art, culture, custom, and environment.
4002305405หลักการชีววิทยาโมเลกุลของพืช Principles of Plant Molecular Biology 2 หน่วยกิต (2-0-4) Structrue and organization of plant genome, regulation of plant gene expression, function of plants the molecular level, with an emphasis on the study of molecular genetics, applications of the concepts and tools of molecular biology in solving biological problems and plant and product improvement, GMO plants, genomics, proteomics and impacts on biotechnology and plant science research.
4002305411พืชน้ำ Aquatic Plants 3 หน่วยกิต (2-3-4)Families and species of local aquatic flowering plants; identification and classification; field trips.
4002305413ไม้ประดับและสวนไม้ประดับ Plants and Gardens 3 หน่วยกิต (2-3-4)Ornamental plants and their utilization both outdoor and indoor; gardens and general characteristics; laboratory works on various ornamental plants and field trips.
4002305422พฤกษนิเวศวิทยา Plant Ecology 3 หน่วยกิต (2-3-4)Plant communities and relationships between habitats; the comparison and factors controlling plant communities; concepts of community structure, habitats, gradients and community dynamics; field trips.
4002305432ไมโครเทคนิคของพืช Plant Microtechnique 2 หน่วยกิต (0-6-0)Preparation of plant materials for anatomical and cytological study; special techniques for hardwood, pollens, fungi and algae.
4002305445เทอริโดโลยี Pteridology 2 หน่วยกิต (1-3-2)Morphology, system of classification, method of classification, ecology, and geographical distribution of ferns and fern allies; a detailed study of selected families.
4002305451การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture 2 หน่วยกิต (2-0-4)History and development of in vitro plant tissue culture; principles of plant tissue culture from various plant parts; growth and developmental patterns of tissue through embryogenesis and organogenesis ; control of factors influencing those growth and developmental patterns; application of plant tissue culture techniques in plant science.
4002305452ปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Demonstrations and laboratory practices on techniques of in vitro plant tissue culture.
4002305453การผลิตไม้ประดับเพื่อการค้า Commercial Ornamental Plant Production 3 หน่วยกิต (2-3-4)Application of basic scientific principles in growing ornamental plants; menagement and business planning; nursery management; commercial ornamental plant production and care; postharvest management; laboratory practice and field trips.
4002305461พันธุศาสตร์ของมนุษย์ Human Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-4)The physical basis of heredity in man; heredity and environment; genic action and irregularities expressed in a certain genetic situation; test of genetic hypotheses; analysis of family data; twin; spread of hereditary diseases; relationship between heredity in man and social problems; origin of human diversity.
4002305462การปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Breeding3 หน่วยกิต (2-3-4)Application of genetic principles to plant improvement; general methods for improvement of economic crops; laboratory work on breeding techniques; field trips.
4002305463พันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ Genetics and Animal Breeding 3 หน่วยกิต (2-3-4)The genetic and environmental basis of animal differences; performance testing; selection and mating systems; application of genetic principles in evaluating and analyzing economic traits.
4002305464เซลล์พันธุศาสตร์ Cytogenetics 3 หน่วยกิต (1-6-2)Mechanism of chromosomal heredity and identification in both somatic cells and genetic cells.
4002305464ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ประยุกต์ Applied Genetics Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Basic and modern techniques in genetic. Application these techniques in researches and daily life. Laboratory practice, demonstration, audio visual, computational displays and field trip to learn about the application of these techniques.
4002305466พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 1 Molecular Genetic I2 หน่วยกิต (2-0-4)DNA; chromosome; gene expression; mutation; bacterial genetic; bacteriophage; immunogenetic and cancer; genetic engineering; gene and organism cloning; genomics; bioinformatics and modern topics in molecular in genetics
4002305467ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 1 Molecular Genetic Laboratory I 1 หน่วยกิต (0-3-0)Introduction to laboratory of nucleic acid, genetic material, DNA replication, mutation, transcription, translation, gene regulation and expression and products of organisms, genetics engineering, use of bioinformation and the application of molecular genetics knowledge.
4002305481เทคโนโลยีชีวภาพของพืช Plant Biotechnology 2 หน่วยกิต (2-0-4)Principles and applications in plant cell and tissue cultures for the production of chemicals and plant propagations; mushroom culture technology; useful microbes in plant biotechnology; plant genetic engineering; economic plants for industry and biotransformation of plant extracts.
4002305482ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืช Plant Biotechnology Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-0)Laboratory practices in plant cell and tissue culture and their applications; the demonstration of mushroom culture and strain Improvement; the demonstration of microbial cultures important in industry related to plant sciences; the usefulness of certain economic plants for industry; and the biotransformation of plant extracts.
4002305483พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ Economic Botany 3 หน่วยกิต (2-3-4)Plant products, utilization and economic possibilities; food plants, medicinal plants; fiber plants, oil plants, spices, poisonous plants, insecticides and narcotic plants.
4002305484โรคพืช Plant Pathology 3 หน่วยกิต (2-3-4)Symptom logy of plant diseases, their causative agents and pathogenesis caused by microorganisms, and environmental conditions; control of diseases and pests of economic plants in Thailand; field trips.
4002305490สัมมนา Seminar 1 หน่วยกิต (1-0-2)Presentations and discussion on current topics in biological sciences.
4002305492การฝึกงาน Training 0 หน่วยกิต (0-0-0)Training in a genetic-related or an interested field.
4002305493การศึกษานอกสถานที่และการฝึกอบรม Trips and Training 2 หน่วยกิต (0-6-0)Outdoor trips covering interesting topics in various branches of botany; analysis and discussion of problems encountered in order to suggest possible solutions to current problems; training in the field of interest.
4002305498โครงงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Fundamental science project 1 หน่วยกิต (0-3-0)An introductory scientific study or experiment of students' interest which can be used as a fundamental information for further senior project.
4002305499โครงงานวิทยาศาสตร์ Senior Project 2 หน่วยกิต (0-6-0)A required experimental work and presentation for the fulfillment of B.Sc.
5002305501นิติพฤกษศาสตร์ Forensic Botany 2 หน่วยกิต (2-0-6)History and principle of forensic botany; basic knowledge of botany and management of botanical evidences in criminal investigation; the efficiency and uses of plant taxonomy; plant vegetation; plant anatomy; plant molecular biology; phycology and palynology; including botanical knowledge of drug plants in Thaland and plant toxin in forensic science.
5002305502ปฏิบัติการนิติพฤกษศาสตร์ Forensic Botany Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-1)Basic laboratory techniques in identification of botanical evidences from plant cells, tissues, organs, structures, spore and pollen, plant DNA, including algae and fungi; field trip.
5002305503พฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม Industrial Botany 2 หน่วยกิต (2-0-6)The utilization of plant materials to produce chemicals of industrial importance; the technology to produce fuel, food, enzyme, agricultural and pharmaceutical products.
5002305504ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม Industrial Botany Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-1)Laboratory practices for the utilization of plant materials to produce chemicals of industrial importance; the production of fuel, food, enzyme, agricultural and pharmaceutical products.
5002305505ชีววิทยาโมเลกุลของพืช Plant Molecular Biology 3 หน่วยกิต (2-3-4)Plant gene structure and expression with emphasis on growth and development; plant gene responses to physical and biological factors; plant signal transduction; applications and current topics in plant molecular biology.
5002305507เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโมเลกุลทางพืชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computerized Techniques in Plant Molecular Analysis2 หน่วยกิต (1-2-5)Computing techniques in plant molecular biology analysis with emphasis on data searching, data retrieval, formatting, objective oriented programs accession, data analysis and interpretation, and the effective application of software packages.
5002305513เรณูวิทยา Palynology 3 หน่วยกิต (2-3-7) Pollen and spore morphology, their taxonomy, and the evolution trends based on palynological evidences, microscopic slide preparations, classifications and identifications with emphasis on the pollen grains of Angiosperms; applications to other branches of science: phytogeography, geology, archaeology and medicine; laboratory study on palynological techniques and pollen morphology.
5002305514วิวัฒนาการของพืช Plant evolution 3 หน่วยกิต (3-0-9)Evolution in various groups of plants including fungi, algae, bryophytes, and tracheophytes; evolutionary trends in various groups of plants; coevolution; relationships between plants and their habitats.
5002305521พฤกษภูมิศาสตร์ Plant Geography 3 หน่วยกิต (2-3-7)Physical geography, floristic region, distribution of flora and vegetation, the problem of endemism and discontinuities, environmental influences including human activities.
5002305522นิเวศวิทยาป่าเขตร้อน Tropical Forest Ecology 2 หน่วยกิต (2-0-6)Ecosystem, distribution and structure of tropical forest; relationship between forest and environment; annual changes in ecophysiology and phenology; dynamics of tropical forest ecosystem; classification and ordination of plant community in the forest; management and future of tropical forest; field trip.
5002305549วิทยาศาสตร์ของพืชไร่ Field Crop Science 3 หน่วยกิต (3-0-6)Introduction to Field Crop Science; sustainable agriculture; Crop Growth and Photosynthetic Efficiency; Crop culture; Nutrient Requirement of Crops; Tillage and Cropping System; Pests and their Control; Plant Breeding; Seed and Grain Quality; Crop Harvesting and Storage; Postharvest Management; important crop plant; Field Trip.
5002305550สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest Physiology 2 หน่วยกิต (2-0-6) Senescence and aging in plants; biochemistry and physiology of fruit ripening; factors affecting postharvest quality; postharvest management techniques for cut flowers, potted plants, fruits and vegetables; postharvest pathology; molecular changes during senescence and fruit ripening.
5002305551ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำและธาตุอาหาร Mineral Nutrition and Water Relations of Plants 3 หน่วยกิต (1-6-5)Selected topics on water relations; concepts of mineral nutrition; absorption, accumulation and plant tissue analysis.
5002305552เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ Seed Technology 3 หน่วยกิต (3-0-9)processes in plants; seed formation and development; the chemistry of seeds; seed ecology; seed germination; seed viability and viability testing; seed dormancy; seed vigor and vigor testing; seed storage and deterioration; seed production; seed conditioning and handling; seed drying; seed enhancement; seed certification; seed testing; seed pathology and pathological testing; seed marketing; seed legislation and law enforcement.
5002305555สรีรวิทยาของเห็ดรา Physiology of Fungi 3 หน่วยกิต (3-0-9)A study of fundamental physiology of fungi including growth and development, metabolism, regulators, nutrition, and reproduction. Physiology of host-parasite is also discussed.
5002305557การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ Physical Environment and Plant Response 3 หน่วยกิต (2-3-7)Major physical environmental factors and their influences on plants with emphasis on morphological and physiological responses under normal and stress conditions.
5002305558วัชพืชศาสตร์ Weed Science 3 หน่วยกิต (2-3-7)Weed classification and principles of control.
5002305559สรีรวิทยาของเมล็ด Seed Physiology 3 หน่วยกิต (2-3-7)Origin and development of seed, germination, causes of dormancy and dormancy breaking, factors affecting germination and dormancy, seed longevity and deterioration, seed programming, and seed quality testing procedures.
5002305561พันธุศาสตร์ประชากร Population Genetics 3 หน่วยกิต (3-0-9) Random mating populations; application of the equilibrium law; genetic variance and correlation; inbreeding; forces which change gene frequency; mutation and selection.
5002305562พันธุศาสตร์ชีวเคมี Biochemical Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-6)The study of gene expression and its regulation. Subjects cover the synthesis, regulation and activity of enzyme hemoglobin, immunoglobulin, hormone, pigmentation and etc. Inherited diseases or some defects caused by specific biochemical disorders, multifactorial genetic diseases and immunogenetics are demonstrated.
5002305563พันธุศาสตร์การสืบทอด Transmission Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-6)Patterns of inheritance based on Mendel?s principles and extension of Mendelian genetic analysis; DNA markers in genetic analysis; chromosome mapping; chromosome variation and inheritance related to sex; polygenic inheritance, and extranuclear inheritance.
5002305564เซลล์พันธุศาสตร์ Cytogenetics 3 หน่วยกิต (1-6-5)Prokaryotic and eukaryotic chromosome; changes of chromosome during cell division; consequences of alterations in chromosome number and structure; molecular cytogenetics; plant and animal karyotyping; modern techniques in cytogenetics; cytogenetics and research application.
5002305565เซลล์พันธุศาสตร์ของมนุษย์ Human Cytogenetics1 หน่วยกิต (0-3-1)The blood cell culture technique in the study of chromosomes and the effect of chromosome damaging agents; identification of normal and abnormal human chromosome constitution, particularly structural abnormalities and the role of chromosome in sex determination.
5002305566เรื่องปัจจุบันทางพันธุศาสตร์ Current Topics in Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-6)Presentation and discussion of original research papers in particular areas of current interest.
5002305567พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล Molecular Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-6)Structure of gene; cytoplasma genetic systems; morphogenetic systems; the use of microbes in experimental researches including the evolutionary change at cellular and subcellular level resulting from the regulation and the activity of genes.
5002305568เวชพันธุ์ศาสตร์ Medical Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-6)The role of genetics in human diseases and abnormality involving cytogenetics, biochemical genetics, immunogenetics, population genetics and clinical genetics.
5002305569พันธุศาสตร์สถิติ Statistical Genetics 3 หน่วยกิต (3-0-9)Designs of experiments with one-way classification and multi-way classification; analysis of variance; statistical interpretation and presentation; application to genetic and biological researches.
5002305571วิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช Methodology in Plant Molecular Biology2 หน่วยกิต (2-0-6)Techniques employed in plant molecular biology studies including construction of recombinant DNA vectors for plant gene transfer, and detection of plant gene expression at the nucleic acid and protein levels.
5002305572ปฏิบัติการวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช Methodology in Plant Molecular Biology Laboratory 2 หน่วยกิต (0-6-2)Demonstration and practice of plant molecular biology techniques including construction of recombinant DNA vectors for plant gene transfer, and detection of plant gene expression at the nucleic acid and protein levels.
5002305580การออกแบบวัสดุพืชพรรณ Planting Design2 หน่วยกิต (2-0-6)Garden history and trends. Plant materials; classification and selection. Garden elements. Principles of arts for planting design. Design process. Drawing a planning plan. Cost estimating. Landscape installation and garden maintenance for small residential garden.
5002305581รังสีวิทยา Radiobiology 3 หน่วยกิต (2-3-7)General characteristics of radioactive elements; techniques and the use of tracer elements in biology; biological effects of radioactivity; prevention of danger from radioactivity.
5002305582วิทยาศาสตร์ของเห็ด Mushroom Science 3 หน่วยกิต (2-3-7)Classification, morphology, genetics and strain improvement, physiology, nutritional value, production and preservation of some commercial mushrooms.
5002305583เทคโนโลยีชีวภาพของรา Fungal Biotechnology 2 หน่วยกิต (2-0-6)Introduction to fungal biotechnology; fungal diversity and resource management; strain improvement and strain stability; fungal fermentation system; fungal bioconversion; degradation and conversion of lignocellulose by fungi; fungal bioremediation; oriental fungal fermentation products; fungal antibotics; organic acid production from fungi and mycotoxin; industrial fungal enzymes; edible mushroom; yeast and its comodities; fungal polysaccharides and applications.
5002305584หลักการป้องกัน กำจัดโรคและศัตรูพืช Principles of Plant Disease and Pest Control 3 หน่วยกิต (2-3-7)Principles, methodology and application for plant disease and pest control; discussion on some specific problems; field trips.
5002305585เทคโนโลยีทรานเจนนิคในพืช Plant Transgenic Technology 2 หน่วยกิต (2-0-6)Plant transgenic technology with emphasis on adaptation and application of technology to both cultivated monocotyledon and dicotyledon plants; current prospects and application of the technology to plant agroindustry medical and environmental science; commercialization and biosafety of the technology.
5002305587เทคโนโลยีชีวภาพการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Biotechnology in Plant Tissue Cultrue 2 หน่วยกิต (2-0-6)Development and biotechnology of plant tissue and cell culture?including protoplast culture and fusion, with emphasis on various techniques for application in plant propagation, plant improvement and secondary metabolite synthesis for agricultural and industrial benefits.
5002305588ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Biotechnology in Plant Tissue Culture Laboratory1 หน่วยกิต (0-3-1)Various techniques concerned with cells, tissues and protoplast culture; the production of artificial see and secondary metabolites; the transformation of gene from bacteria to higher plant.
5002305589เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร Medicinal Plant Biotechnology3 หน่วยกิต (3-0-6)Bioactive compounds from plants; plant associated microorganisms as sources of bioactive natural products; plant DNA Profiling; breeding of medicinal plants; in vitro cultures for the production of bioactive compounds; genetic engineering of medicinal plants; use of engineered microorganisms for plant natural product biosynthesis; production of therapeutic antibody in plants; drug factory plants; dicussion on relevant research articles.
5002305591เอกัตศึกษา Individual Study I 3 หน่วยกิต (0-0-12Practice of botanical / genetic research extended from senior project under the faculty's supervision and research presentation.
5002305596Selected topics in Mycology 2 หน่วยกิต (2-0-6)Principles, methodology and application for plant disease and pest control; discussion on some specific problems; field trips.
5002305598โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1 UNDERGD RES PRJ I 3 หน่วยกิต (0-9-3)Practice of botanical / genetic research according to students? interest under the faculty?s supervision and research presentation.
5002305599โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2 UNDERGD RES PRJ II 3 หน่วยกิต (0-9-3)Practice of botanical / genetic research extended from senior project under the faculty?s supervision and research presentation.
6002305601พัฒนาการทางพฤกษศาสตร์ Development of Botany 3 หน่วยกิต (3-0-9)Past and present theories and concepts in botanical sciences; examples of some leading scientific discoveries which create theories that are fundamental to botany and other disciplines; the contributions of other fields of science in the advancement of botany; the development of botanical principles from individual as well as integrated theories; various means of dissemination of scientific knowledge.
6002305602เทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์ Research Techniques and Management in Plant Science 1 หน่วยกิต (1-0-3)Planning and administration of botanical research including management, data analysis by using computer and research presentation.
6002305603ปฏิบัติการเทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์ Research Techniques and Management in Plant Science Laboratory 1 หน่วยกิต (0-3-1)Various practical works in planning and administration of botanical research including management, data analysis by using computer and research presentation.
6002305604พัฒนาการทางพฤกษศาสตร์ Development of Botany 2 หน่วยกิต (2-0-6)Past and present theories and concepts in botanical sciences;? leading scientific discoveries which directly form the fundamental principles of botany and other disciplines; contributions of other fields of science to the development of botany; various means of dissemination of scientific knowledge.
6002305605ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ Skill in Botanical Knowledge Transfer 0 หน่วยกิต (-)Teaching practice in botanical courses.
6002305606ชีวจริยธรรม Bioethics 0 หน่วยกิต (-)History, importance and need of bioethics, influences of researchs, study and practices on living things and human in law, religion, politics, society and philosophy approaches from case studies.
6002305611พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง Advanced Plant Taxonomy 3 หน่วยกิต (3-0-9)History of plant classification and nomenclature; taxonomic concepts; International Code of Botanical Nomenclature; information for identification and revisional works; data presentation and documentation; the current researches in plant taxonomy; origin and evolution of flowering plant; taxonomy of higher plants of Thailand, specifically the flowering plants.
6002305612เรื่องปัจจุบันทางอนุกรมวิธานของพืช Current Topics in Plant Taxonomy 1 หน่วยกิต (1-0-3)Discussion on current knowledge and methodology in plant taxonomy.
6002305621เรื่องปัจจุบันทางพฤกษนิเวศวิทยา Current Topics in Plant Ecology 1 หน่วยกิต (1-0-3)Presentation and discussion of research articles on plant ecology with particular reference to the current interesting topics.
6002305651สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช 1 Advanced Plant Physiology I 2 หน่วยกิต (2-0-6)Selected topics in the area of plant biochemistry. Emphasis mainly on photosynthesis and related processes of significance to plants.
6002305652ลักษณะพืชแบบองค์รวม Plant Phenomics 3 หน่วยกิต (-)The nature of plant phenotypes; unique features of plant structures; characterization of phenotypes and the measurement of traits; gene analysis technologies phenotyping plants; mechanisms plants use for responding to environmental factors and environmental stresses; ecological aspects of adaptation; effects of external factors on the regulation of plant molecular processes; interaction of the genome with the environment; recent advances in robotics, imaging and computing used in plant phenomics studies; application of research tools to probe plant function and performance, under controlled conditions and in the field; discussion and conclusion.
6002305653สารควบคุมการเจริญของพืช Plant Growth Regulators 2 หน่วยกิต (-)Historical aspects and Fundamental concepts for plant growth regulators ; Biosynthesis, Biological effects and mechanism of action, receptor molecules and Signal transduction of Auxins, Cytokinins, Gibberellins, Abscisic acid, Ethylene Brassinosteroids, and jasmonates; Interaction of Plant Growth Regulators in regulation of plant growth and development process; Molecular studies of plant growth regulator; Practial application of plant and synthetic growth regulators in agriculture.
6002305654ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง Advanced Soil Fertility 3 หน่วยกิต (-) Principle of soil fertility ; soil minerals and plant mineral nutrients ; plant nutrient uptake and losses ; roles of nutrients in plants and ; plant nutrient requirement ; plant nutrient transformation ; factors affecting soil nutrient availability ; soil fertility evaluation ; fertilizer and appropriate fertilizer application ; management for sustainable soil fertility maintenance ; case studies.
6002305661นิเวศพันธุศาสตร์ Ecological Genetics 2 หน่วยกิต (2-0-6)The analytical methods of studying evolution, dynamic populations in natural environment as well as in artificial conditions and various methods of analysis applied to studying of polymorphism are presented.
6002305662มิวเตชัน Mutatiom 3 หน่วยกิต (3-0-9)Types of chromosomal and gene mutation, consequent effects of mutation; various theories of spontaneous and induced mutations; mutagens and methods of induction of mutation used in animals, plants and microorganisms; applications of mutation researches for development of the country.
6002305663พันธุศาสตร์การสืบทอด Transmission Genetics 3 หน่วยกิต (3-0-9) Patterns of inheritance based on Mendel?s principles and extension of Mendelian genetic analysis ; reproduction and chromosome transmission ; DNA marker in genetic analysis ; chromosome mapping ; chromosome variation ; inheritance related to sex ; polygenic inheritance ; extranuclear inheritance ; transposable genetic elements
6002305664ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช Plant Genetic Resources 3 หน่วยกิต (2-3-7)Concept of genetic resources; gene pool; the significance of the conservation and exchange of plant genetic resources in Thailand and origin of some selected crop plants; field work and laboratories with emphasis on sampling, collection, conservation, evaluation and documentation.
6002305666พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง Advanced Molecular Genetic 3 หน่วยกิต (2-3-7)Advanced molecular genetics; genome, gene and gene expression; molecular mechanisms conceming growth differentiation and development; application on forensic science and archaeogenetics; introduction to laboratory and comparison of nucleic acid and genetic materials among organisms; sample preparation and comparative study of DNA and RNA among species; DNA replication; protein synthesis and gene regulation; genetic enginerring, bioinformatics and molecular genetics applications.
6002305670การศึกษาพิเศษทางพันธุศาสตร์ Special Study in Genetics1 หน่วยกิต (1-0-3)Individual study of interesting genetic problem through literature researches with the approval of advisor.
6002305671ปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ Experimental Genetics 1 หน่วยกิต (0-3-1)Laboratory exercises or field works in genetics in cooperation with instructor's project.
6002305680วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืชชั้นสูง Advanced Plant Science and Technology 2 หน่วยกิต (-)Introduction; plant classification; plant physiology: hormone and development, plant metabolism; plant genetics: gene expression and regulation; interaction to weed, microorganisms, insects; conventional plant improvement: tissue culture, hydroponics, source of germplasm; transgenic plant technology; case study in agricultural technology: disease resistance, stress tolerance, yield and quality improvement; case study in pharmaceutical technology: vaccine from plant, secondary metabolite from plant; case study in energy technology: bioethanol, biodiesel.
6002305681วิธีถ่ายภาพสำหรับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Photographic Method in Biological Research 3 หน่วยกิต (1-6-5)Theory and practice of photography as applied to biological research, including black and white and colour photography and photomicrography.
6002305682หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช Current Topics in Plant Science and Technology2 หน่วยกิต (-)Presentation and discussion on current topics in plant science and technology researches, including plant physiology, plant genetics, interaction of plants to weeds, microorganisms, and insects, plant transgenic technology, agriculture technology, pharmaceutical technology and plants for energy researches.
6002305683สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช Statistics for Plant Science and Technology 3 หน่วยกิต (2-3-7)Principles of experimental design and statistical inference; Field and greenhouse experiment technique; Two-sample independent and match-pair design; One-way ANOVA; Principles of multiple comparisons; Randomized complete block design; Latin Square design; Factorial experiments; Split and strip plots designs and analysis; Inferential methods in regression andNonparametric analysis of experiment; Survey sampling and type of sampling.
6002305684สโมสรวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช Plant Science and Technology Journal club 1 หน่วยกิต (1-0-3)Intensive reading and analysis of current publication from choosen topics in plant science and technology
6002305685การฝึกงาน Intership 1 หน่วยกิต (0-0-0)Training under supervision of expert scientist and researcher in plant science and technology.
6002305686ทรัพยากรพืชและการจัดการ Plant Resource and Management 3 หน่วยกิต (3-0-9)Metabolites and their accumulation in plants; major plant resources of Thailand for food, fiber, dye, timber and medicinal uses; principle of postharvest management; management of forest and its products; management of sustainable and organic cultivation; use and control of alien plant species and weeds.
6002305690การเกิดโรคและภาวะพึ่งพาในพืช Plant Pathogenesis and Symbiosis 3 หน่วยกิต (3-0-9)Pathogenic processes of virus, prokaryotes, fungi, nematode and parasitic plants; symbiosis of rhizobium-plant, mycorrhizae-plant and endophyte; host resistance mechanisms; genetics involves in variation of pathogens and hosts; biological and pathogen-mediated disease control; discussion on relevant research.
6002305696การศึกษาพิเศษ 1 Special Study in Genetics 1 หน่วยกิต (0-3-1)Self-study of interesting topics in biological sciences through literature research or non-laboratory study.
6002305698ปัญหาพิเศษ I Special Problem I 2 หน่วยกิต (0-6-2)Special projects in biological science.
7002305701สัมมนา 1 Seminar I 1 หน่วยกิต (1-0-3) A review of literatures, presentations and discussions on current topics in biological sciences.
7002305702สัมมนา 2 Seminar II 1 หน่วยกิต (1-0-3)A seminar dealing primarily with M. Sc. Thesis.
7002305703สัมนา Semina 0 หน่วยกิต (0-0-0)Presentation and discussion on the current research in plant science and technology; progressive report of the dissertation.
7002305707สัมมนาทางพันธุศาสตร์ 1 Seminar in Genetics I 1 หน่วยกิต (1-0-3)Presentation and discussion of researches or concepts in genetics.
7002305708สัมมนาทางพันธุศาสตร์ 2 Seminar in Genetics II 1 หน่วยกิต (1-0-3)Presentation and discussion related to students' thesis.
7002305709เอกัตศึกษา 1 Individual Study I 2 หน่วยกิต (0-6-2) Self-study of interesting botanical topics through literature research.
7002305710เอกัตศึกษา 2 Individual Study II2 หน่วยกิต (0-6-2)Self-study of interesting botanical topics through literature research.
7002305791วิเคราะห์บรรณสารทางชีวภาพ Analysis of Biological Publications 2 หน่วยกิต (2-0-6)Intensive reading and analysis of current biological publication from chosen topics in ecology, genetics, morphology, anatomy, physiology, taxonomy, or biotechnology.
8002305813วิทยานิพนธ์ Thesis 18 หน่วยกิต (0-0-0)Thesis
8002305828วิทยานิพนธ์ Dissertation 48 หน่วยกิต (0-0-0)Conducting doctoral research in botany.
8002305829วิทยานิพนธ์ Dissertation 60 หน่วยกิต (0-0-0) Conducting doctoral research in botany.
8002305830วิทยานิพนธ์ Dissertation 72 หน่วยกิต (0-0-0)Conducting doctoral research in botany.
8002305894สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบัณฑิต Doctoral Dissertation Seminar 0 หน่วยกิต (0-0-0) Presentation and dicussion on the current research in botany; progressive report of the dissertation; summarization and dicussion prior to dissertation writing.
8002305897การสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination 0 หน่วยกิต (-)Qualifying examination in subjects related to the doctoral dissertation.