ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) : การส่งเสริมความรู้เชิงนิเวศของพืชเพื่อการท่องเที่ยวและห้องเรียนธรรมชาติบนเกาะสีชัง


ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : The encouragement of plant ecological knowledge for tourism on Koh Sichang

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด “โครงการสร้างเสริมเจตคติและพัฒนาวิสัยทัศน์ นิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์” โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นำชุมชุนและเยาวชนเกาะสีชัง ขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ เกาะสีชัง ในการนี้ได้จัดกิจกรรมให้นิสิตได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมเกาะสีชังจากผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน และจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนเกาะสีชัง ในหัวข้อต่าง ๆ ทางด้านพืช เช่น

1. ทำไมดอกไม้มีหลายสี

2. ทำไมใบไม้เปลี่ยนสีและร่วง

3. โพธิ์ ไทร ไกร กร่าง ดอกหายไปไหน

4. พืชทนแล้งดำรงชีวิตอย่างไร

ในโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเยาวชนเกาะสีชังซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 30 คน


กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ พระจุฑาธุชราชฐาน

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเกาะสีชัง จัด "โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13" ภายใต้ “กิจกรรมเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น” ภายใต้การประสานงานของ คุณวันดี วรวีร์รักชาติ จัดกิจกรรมในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวมัคคุเทศก์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่พบตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้ยุวมัคคุเทศก์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความภูมิใจในทรัพยากรพันธุ์ไม้เกาะสีชัง เพื่อจะได้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในพระราชฐานและนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนตามโอกาสอันควร ในโครงการดังกล่าวมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปี 1 จำนวน 40 คน เข้าร่วมในโครงการ