ข้อมูลอ้างอิง

เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว ได้นำมาจากหนังสือ “พฤกษชาติ ลดา จุฑาธุช” หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “พรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี” โดย นันทนา อังกินันทน์ และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2547 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี