TOP | CONTACT
 

 

 
   
หน่วยปฏิบัติการพฤกษนิเวศวิทยา (Plant Ecology Research Unit)
     
 
 
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากฝ่ายวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยทางด้านพฤกษนิเวศวิทยาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ใช้ประกอบการสอน เป็นศูนย์ข้อมูลทางพฤกษนิเวศวิทยา และให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

1) นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ เช่น การศึกษาความสามารถของพืชป่าชายเลนในการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง การขยายพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน การศึกษากลไกการขับเกลือของพืชป่าชายเลน การเจริญเติบโตของกล้าไม้ป่าชายเลนในความเค็มระดับต่างๆ เป็นต้น

2) ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ เช่น การศึกษาโครงสร้างของระบบรากพืชและการพังทลายของดิน การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชตามระดับความสูงของพื้นที่ การหมุนเวียนของธาตุอาหารในสังคมพืชป่าดิบแล้ง

3) บทบาทของพืชในการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การศึกษาประสิทธิภาพของป่าเขตร้อนในการดูดซับก๊าซคาร์บไดออกไซด์ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของข้าว เป็นต้น

โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่กำลังดำเนินการอยู่ปัจจุบัน เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศ อาทิเช่น กรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ehime University, Gifu University, University of Shiga Prefecture, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI) และ TEPCO การดำเนินการของหน่วยปฏิบัติการวิจัยพฤกษนิเวศวิทยาจนถึงปัจจุบันสามารถสนับสนุนงานวิจัยของการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตได้ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
© 2011 PERU
หน่วยปฏิบัติการพฤกษนิเวศวิทยา