ABOUT US      STAFF      PUBLICATION      FUNDINGS      CONTACT US

ABOUT US

 

            พันธุกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคในมนุษย์ ทางกลุ่มวิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพันธุกรรมกับการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ โรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม โรคพันธุกรรมเมแทบอลิกที่พบในเด็ก อาการสมองเสื่อมในผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม โดยมีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและแพทย์จากหลากหลายสถาบัน เช่น

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • สถาบันราชานุกูล
 • สถาบันพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH)

            สำหรับงานวิจัยด้านมะเร็งปากมดลูกนั้น ได้มีการศึกษาถึงการทำงานของโปรตีนในไวรัสชนิด Human papillomavirus ที่มีผลต่อการแสดงออกของยีน จนเป็นสาเหตุให้เกิดการแบ่งเซลล์อย่างผิดปกติและเกิดเป็นมะเร็ง

            นอกจากนี้ ทางกลุ่มวิจัยยังศึกษาผลของยาบางชนิดที่มีต่อการรักษาในมนุษย์ เช่น ผลของยาแก้อักเสบบางชนิดที่มีต่อการตายและการซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อน เพื่อประกอบการรักษาของแพทย์ต่อไป

           

            Our research group has focused on analysis the relationship between genetics and some human diseases, such as cervical cancer, endometriosis, osteoporosis, osteoarthritis, inborn errors of metabolism, and Alzheimer’s disease in Down’s syndrome patients.
For cervical cancer research, we are trying to study the induction mechanism of Human papillomavirus to human gene expression abnormality results in cancer cell, eventually.
            We have collaborations with:

 • Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • Faculty of Medicine, Thammasat University
 • Faculty of Dentistry, Mahidol University
 • Ramathibodi Hospital
 • Rajanukul Institute
 • National Center of Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTECH)
 
 
STAFF

 

อ.ดร. ปฐมวดี  ญาณทัศนีย์จิต
Dr. Pattamawadee Yanatatsaneejit

อ.ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ
Dr. Rachaneekorn Tammachote

 
 
PUBLICATION

 

Yanatatsaneejit P, Chalermchai T, Kerekhanjanarong V, Shotelersuk K, Supiyaphun P, Mutirangura A, Sriuranpong V. Promoter hypermethylation of CCNA1, RARRES1, and HRASLS3 in nasopharyngeal carcinoma. Oral Oncol. 2008 Apr;44(4):400-6.

Wattanasirichaigoon D, Promsonthi P, Chuansumrit A, Leopairut J,Yanatatsaneejit P, Rattanatanyong P, Munkongdee T, Fucharoen S, Mutirangura A. Maternal uniparental disomy of chromosome 16 resulting in hemoglobin Bart's hydrops fetalis. Clin Genet. 2008 Sep;74(3):284-7.

Tammachote R, Tongkobpetch S, Desudchit T, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Prenatal diagnosis of a novel mutation, c.529C>T (p.Q177X), in the BCKDHA gene in a family with maple syrup urine disease. J Inherit Metab Dis 2009. Feb 24.

Tammachote R, Janklat S, Tongkobpetch S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Holocarboxylase synthetase deficiency; novel clinical and molecular findings. Clinical Genetics Clin Genet. 2010 Jul;78(1):88-93.

Kitkumthorn N, Yanatatsaneejit P, Rabalert J, Dhammawipark C, Mutirangura A. Association of P53 codon 72 polymorphism and ameloblastoma. Oral Dis. 2010 Oct;16(7):631-5.

Yanatatsaneeji P, Kitkumthorn NDhammawipark CRabalert JPatel VMutirangura A. Codon72 polymorphism in the p53 tumor suppressor gene in oral lichen planus lesions in a Thai population. Asian Pac J Cancer Prev. 2010;11(4):1137-41.

Yanatatsaneejit P, Mutirangura A, Kitkumthorn N. Human papillomavirus's physical state and cyclin A1 promoter methylation in cervical cancer. Int J Gynecol Cancer. 2011 Jul;21(5):902-6.

Tammachote R. Genetics behind osteoarthritis: Asian focus. Asian Biomedicine. 2011; 5(1):23-36.

รัชนีกร ธรรมโชติ และธิติยา พูลเพ็ชร์. ผลกระทบของการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิต่อพันธุกรรมและสุขภาพ. Thai J Genet. 2011, 4(1):22-30.

 
 
FUNDINGS

 

Ratchadaphiseksomphot endowment fund (Chulalongkorn University)

 • ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การตรวจหาการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยโรค Primary Hyperoxaluria ชนิดที่ 1 ในผู้ป่วยชาวไทย
   Mutation analysis in Thai patients with type I primary hyperoxaluria
   (Rachaneekorn Tammachote)
  • กลไกของยีน E7 ของ Human papillomavirus ที่มีผลต่อการเกิดเมทิลเลชันของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก
   Mechanism of CCNA1 promoter methylation induction by E7 of Human papillomavirus in cervical cancer
   (Pattamawadee Yanatatsaneejit)
 • โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง (CU-CLUSTER-FUND)
  • Study of genetic association of diseases caused by multifactorial inheritance
   (Rachaneekorn Tammachote)

Thailand Research Fund (TRF)

 • ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  • Functional and cellular analyses of mutant glucocerebrodisase
   (Rachaneekorn Tammachote)
 • Detection of NCAM1 promoter methylation in cervical cancer
  (Pattamawadee Yanatatsaneejit)
 • ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นกลาง
  • Mutation and functional analyses of AGXT in Thai patients with primary hyperoxaluria type I
   (Rachaneekorn Tammachote)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  • Application of advanced OMICS technologies to personalized medicine: Genomics of osteoarthritis
   (Rachaneekorn Tammachote)
 
 
CONTACT US

 
Rachaneekorn Tammachote ratchaneekorn.t@chula.ac.th facebook: RTC Laboratory
Pattamawadee Yanatatsaneejit yanpatta@hotmail.com  

Tel: 02-218-5485-6
Fax: 02-252-8979

   

Address:           
Human Genetics Research
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University
Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10300