บุคลากรประจำภาควิชา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

นางสาวรวิภา พรรณกมล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
Ms. Rawipha Phankamon
E-Mail: Rawipha.P@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5485
นางเพียงนภา ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)
Mrs. Phiangnapa Srimaung
E-Mail: phiangnapa.s@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 6164
phiangnapa.s@chula.ac.th
นายสาโรจน์ สุผารี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
Mr. Saroat Suparee
E-Mail: s_tommy9@hotmail.com
Tel: +66 (0) 2218 5475
s_tommy9@hotmail.com
นางปริญญนุช กลิ่นรัตน์
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Mrs. Parinyanoot Klinratana
E-Mail: Parinyanoot.k@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5502
Parinyanoot.k@chula.ac.th
นายธเนศ  จิระพรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Mr. Tanet Jirapornprasert
E-Mail: Tanet.j@gmail.com
Tel: +66 (0) 2218 6158
Tanet.j@gmail.com
นางสาวชนิดา เจียรจิรพงศ์
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Ms. Chanida Jianjiraphong
E-Mail: Chanida.Jia@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5500
Chanida.Jia@chula.ac.th
นางสาวมสารกา รุ่งกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Ms. Mahsarahka Rungkrajang
E-Mail: Mahsarahka.r@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 6159
Mahsarahka.r@chula.ac.th
น.ส.กาญจนา เอี่ยมสมบุญ
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Ms. Kanjana Iamsomboon
E-Mail: Kanjana.I@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5500
Kanjana.I@chula.ac.th
นายชัชวาลย์ สมบัติ
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Mr. Chatchawan Sombat
E-Mail: Chatchawan.S@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5481
Chatchawan.S@chula.ac.th
นายวิชัย คงศร
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
Mr. Wichai Kongsorn
E-Mail: Wichai.K@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5486
Wichai.K@chula.ac.th
นายสอน สิทธินาค
พนักงานสถานที่
Mr. Sorn Sitthinak
Tel: +66 (0) 2218 5488
นางศิรินรี  วงศ์ภักดี
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน
Mrs. Sirinaree Wongphakdee