บุคลากรประจำภาควิชา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

นางปริญญนุช กลิ่นรัตน์
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Mrs. Parinyanoot Klinratana
E-Mail: Parinyanoot.k@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5502
Parinyanoot.k@chula.ac.th
นางเพียงนภา ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)
Mrs. Phiangnapa Srimaung
E-Mail: phiangnapa.s@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 6164
phiangnapa.s@chula.ac.th
นายธเนศ  จิระพรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Mr. Tanet Jirapornprasert
E-Mail: Tanet.j@gmail.com
Tel: +66 (0) 2218 6158
Tanet.j@gmail.com
นางสาวชนิดา เจียรจิรพงศ์
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Miss Chanida Jianjiraphong
E-Mail: ch.jianjiraphong@gmail.com
Tel: +66 (0) 2218 5500
ch.jianjiraphong@gmail.com
นายสาโรจน์ สุผารี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
Mr. Saroat Suparee
E-Mail: s_tommy9@hotmail.com
Tel: +66 (0) 2218 5475
s_tommy9@hotmail.com
นางสาวรวิภา พรรณกมล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
Miss Rawipha Phankamon
E-Mail: Rawipha.P@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5485
นางสาวมสารกา รุ่งกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Miss Mahsarahka Rungkrajang
E-Mail: Mahsarahka.r@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 6159
Mahsarahka.r@chula.ac.th
นางลำดวน มีศิลป์
พนักงานสถานที่
Mrs. Lamduan Meesin
Tel: +66 (0) 2218 5488
นายสอน สิทธินาค
พนักงานสถานที่
Mr. Sorn Sitthinak
Tel: +66 (0) 2218 5488
นางศิรินรี  วงศ์ภักดี
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน
Mrs. Sirinaree Wongphakdee
น.ส.โสภา  แผ่นจินดา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
Miss Sopha Phaenchinda